Sub Utraque

Sub Utraque – to znamená latinsky „pod obojí“ a odkazuje na hlavní znak husitské epochy: přijímání svátosti oltářní „pod obojí způsobou“, tedy chleba i vína. Jejím symbolem byl mešní kalich, pod jehož znamením chodili husité do bitev.

Hlavním cílem našeho sdružení je stavba vojenského šiku v rekonstrukcích středověkých bitev a na podobných historických akcích. Dále získávání a sdílení poznatků o dobovém válečnictví, odívání, hmotné i duchovní kultuře husitské doby mezi jednotlivými členy sdružení tak, aby naše rekonstrukce tohoto období byla co nejvěrnější. Nedílnou součástí naší aktivity je i presentace husitské doby směrem navenek, k divákům a návštěvníkům nejrůznějších akcí. Sdružení Sub Utraque sestává z následujících projektů:

Tento projekt vznikl kolem roku 2010 v rámci Dětského kroužku historického šermu Tesák, jehož členové tvoří hlavní složku naší družiny. 

Zabýváme se rekonstrukcí družiny chudého táborského zemana Jeníka z Mečkova v období husitských válek v Čechách. Až na výjimky představujeme chudinu vyzbrojenou z městských zbrojnic, či z podílu na kořisti po vítězných střetech.

Naše družina se každoročně účastní mnoha rekonstrukcí bitev nebo jiných akcí pro veřejnost, jako jsou městské slavnosti, dětské dny a podobně.

V bitvě podporujeme šik primárně střelbou ze samostřílů, ale jsme schopni nasadit do boje i oddíl pavézníků či sudličníků složený z již odrostlých členů kroužku.

Kromě samotné účasti na akcích si sami vyrábíme vybavení pro reenactment z kůže, látek, železa, dřeva, ale i dalších materiálů a rozšiřujeme znalosti české i světové historie mládeže, která nám do kroužku byla svěřena.

Gléva Jana Smiřického ze Smiřic vznikla roku 2012 a zabývá se rekonstrukcí družiny známého šlechtice Jana ze Smiřic v období husitských válek. Družina, sestávající především z lehčeji oděných sudličníků a střelců z palných zbraní, v boji podporuje těžkooděného Jana ze Smiřic, zatímco neozbrojený doprovod v čele s Markétou z Michalovic zajišťuje funkční trén.

V šiku Sub Utraque drží Gléva Jana Smiřického obvykle pravé křídlo a ti nejrychlejší oděnci jsou využíváni k zákeřným výpadům do nepřátelského týlu.

Během roku se soustředíme především na tuzemské akce bitevního charakteru, ale nevyhýbáme se ani oživování českých, ale i zahraničních skanzenů, kde se věnujeme textilní výrobě, barvířství a kulinářským specialitám, na které voják během tažení může leda pomyslet.

Projekt byl založen v květnu roku 2015 a zaměřuje se na rekonstrukci každodenního života lidí žijících na Prácheňsku v první polovině 15. století. Jednotliví členové představují různé vrstvy obyvatelstva od chudých rolníků až po nižší šlechtice. Do boje je projekt schopen postavit bojovníky v lehkém i těžkém odění a dohromady tak tvoří soběstačný a vyvážený šik.

Kromě samotné účasti v bitvách se někteří členové zabývají hraním na středověké hudební nástroje, vařením dobových jídel či praktickému řemeslu – zejména šití oděvů, či tvorbě výrobků z kůže.

Během sezóny jsou pro nás stěžejní rekonstrukce bitev, ať už u nás nebo v zahraničí, se zaměřením převážně na dobu husitskou. Příležitostně se objevujeme i na akcích, jako jsou oživené prohlídky tvrzí a skanzenů, městské slavnosti, či historické festivaly.

Sv. Gothard (1419-1434) Spolek nadšenců do husitských válek a jejich událostí týkající se městské hotovosti královského města slaného a celého Žatecko-lounského svazu. Představujeme především měšťany sdružené kolem vojenského hejtmana města. Naše postavy jsou většinou z řemeslných vrstev, výše či níže postavených. Věnujeme se především vojenství a táborovému životu. Primárně jsme k vidění na tuzemských akcích, ale rádi podpoříme i akce u našich nejbližších sousedů, například v Německu, či Polsku. V jednotkách Sub Utraqe jsme posilou v předních řadách,jako polotěžcí bojovníci, či jako doplnění řady coby sudličníci.

Jsme skupina zabývající se reenactmentem. Zasazení do začátku husitských válek. Ztvárňujeme družinu domnělého předka Hromadů z Boršic, jichž je náš pán potomkem (odkaz), kteří se v dějinách začínají objevovat v druhé polovině patnáctého století a kteří právě při husitských taženích dokázali zbohatnout. Jsme malá družina nižšího šlechtice Viléma zvaného Hromada z Boršic, z okolí Žatecka. Vilém jakožto pragmatický člověk vycítil možnost dobré kořisti a rozšíření svého zděděného panství. Přestoupil k Utrakvistům, sebral nejlepší muže ze svého hradiště a připojil se po bok ostatních bojujících pánů, měšťanů i prostých lidí... 

Náš malý "spolek" šesti přátel vznikl v roce 2019,  kdy jsme se po dlouhém přemýšlení dali dohromady. Většina z nás dělá tento koníček už celá léta. Byli jsme součástí regimentu ztvárňujícího období 30-ti leté války, ale srdce nás táhlo dál do minulosti. Po dlouhých debatách jsme se rozhodli vyměnit prohru na Bílé hoře za vítězství u Lipan a od té doby tvrdě pracujeme na co možná nejpřesnějším ztvárnění počátku patnáctého století. 

V roce 2020 jsme se jako čekatelský projekt připojili k Sub Utraque, kde  hodláme (pokud nás přijmou za plnoprávné členy) zapustit své "kořeny" a pracovat na našem zlepšení společnými silami. 

Máme v našich řadách vystudovaného archeologa, velké nadšence pro historii Českých zemí i lidi milující šerm mečem či střelbu z historických zbraní. A rádi tedy zodpovíme i veškeré dotazy týkající se našeho koníčku i všeho kolem něj, včetně popisu historických událostí. A k vidění budeme nejen při rekonstrukci dobových ležení a bitev v Čechách, ale v cizině.

Myšlenka Mokrovouského houfce jako samostatného projektu vznikla v roce 2018. Několik starších členů DKHŠ Tesák se na sklonku dospělosti rozhodlo, že nechce být na akcích stále jen za členy dětského kroužku (a dělat mu ostudu), ale založit si vlastní projekt. I dnes ale rádi s Tesákem spolupracujeme a fungujeme jako odkladiště pro další přestárlé děti. V rámci projektu se snažíme o co nejlepší rekonstrukci části houfce východočeského zemana Beneše Mokrovouského z Hustířan. Ten v roce 1420 spolu s dalšími utrakvistickými hejtmany oblehl a dobyl Hradec Králové a právě od této události se odrážíme i my. Mladý syn Mokrovouského rychtáře se po obléhání obklopil skupinou vrstevníků z Hradce i jeho okolí, stejně zapálených pro věc a s výzbrojí z podílu na kořisti či z městských zbrojnic se vydal připojit k boji za myšlenku husitství. Celoročně se účastníme mnoha rekonstrukcí bitev či jiných historických akcí na kterých nás můžete vidět. Krom bitev samotných si rádi vlastnoručně vyrábíme vybavení ze všech možných materiálů. Jsme tak schopni si sami vyrobit téměř všechno co jakožto primárně lehkooděnný oddíl potřebujeme.

V boji se pohybujeme prakticky ve všech částech šiku. Naši pavézníci zaujímají místa v jeho čele, sudličníci a kopiníci pak za jejich zády či jakožto součást oddílů záloh.

Jakmile se v českých zemích začaly šířit husitské myšlenky, brzy se donesly i do malého městečka Humpolce a jeho okolí. Stejně jako v mnoha dalších městech pod přímým vlivem Tábora a jeho radikálního hnutí, tak i zde vznikla malá kališnická jednotka. Naše skupina je tvořena především mladými nepříliš majetnými tovaryši a řemeslníky, kteří se rozhodli svůj život zpestřit dobrodružstvím při dobývání katolických měst, upalováním odpůrců pravdy a rabováním společně s ostatními bratry v kalichu.

Naše skupina je na scéně téměř naprostým nováčkem. Vznikla z mladých nadšenců se zálibou v boji a historii. Až postupem času jsme začali zjišťovat, co to opravdu znamená reenactment, a od roku 2019 se mu snažíme naplno věnovat. Cílem projektu je rekonstrukce bojového i civilního života běžného obyvatelstva z Vysočiny na počátku 15. století. Pravidelně cvičíme dovednosti s různými druhy zbraní, ale poslední dobou také pracujeme na tom, abychom byli podobně obratní i v dílně s řemeslnými nástroji. Do budoucna se plánujeme účastnit akcí nejen u nás, ale také v zahraničí.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.